Saturday, June 18, 2011

चोर आणि उंदीर

मृण्मय: आई, पोलीसमामा काय करतात गं? [अनेक वेळा विचारला गेलेला हा अजून एक प्रश्न]

मेघना: अरे ते ट्रॅफिकला मदत करतात... [context was a road bolck..]

मृण्मय: आणि ते चोराला पकडतात...

मेघना: हो, बरोबर आहे...

मृण्मय: आणि मग चोराला ते जाळ्यात बंद करतात...

मेघना: जाळ्यात नाही रे, जेलमधे..

मृण्मय: अगं नाही गं... जाळ्यात...

मेघना: अरे जेलमधे रे...

मृण्मय: अगं नाही गं.. जाळ्यात... सिंहमहाराज कसे अडकले होते? तसे.. [Ref: सिंह आणि उंदराची गोष्ट] [Expressions: typical, eyebrows up, one finger pointing upwards..]

मंदार: अरे पण मग सिंहाला कसे उंदराने सोडवले होते जाळ्यातून तसेच तो (उंदीर) चोराला पण सोडवेल ना...
[बाबाला हौस ना लोकांना फिरवायची...]

मृण्मय: अरे नाही रे...

मंदार: का रे? सिंहाला नाही का सोडवले त्याने?

मृण्मय: (confused now .. didn't know what to answer.. but struggling to answer me back)...

मंदार: सिंहाचे जाळे जसे तोडले, तसेच तो चोराचे पण सोडवेल ना...

मृण्मय: अरे नाही रे ssss... मग तो चोर उंदरालाच पळवेल ना... म्हणून उंदीर जाळे नाही तोडणार!!

[मंदार आणि मेघना enlightened!!!]