Sunday, October 28, 2012

Code


दिवाळीची खरेदी चालू होती. आत दुकानात गर्दी होती म्हणून मी आणि मृण्मय दुकानाबाहेर बसलो होतो. मृण्मयची बडबड सुरु होती. 
मृण्मय: बाबा, मला आत आईकडे जायचे आहे.
मी: अरे, आई ड्रेस ट्राय करते आहे. थांब इथेच...
मृण्मय: तुला कसे माहित?
मी: आईने सांगितले...
मृण्मय: का?
मी: अरे मी आणि आई सगळं सांगतो ना एकमेकांना..
मृण्मय: मग मला का नाही सांगत तुम्ही?
मी: अरे तुला कळत नाही ना अजून सगळे... थोडा मोठा झालास की सांगू..
मृण्मय: कळते मला...
मी: मी ऑफिसचे नाही कि नाही सांगत सगळे..
मृण्मय: सांग ना.. कळते मला..
मी: मी ऑफिसमधे कोड लिहितो ना, ते कसे कळणार तुला...
मृण्मय: कळले मला..
मी: काय? (मी कनफ्युज्ड...)
मृण्मय: अरे, एक ब्लॉक असतो. त्याच्या खाली लिहिलेले असते कि काय लिहायचे आहे त्या ब्लॉक मधे
(Getting more and more confused)
मृण्मय: त्या ब्लॉकमधे काही ब्लॅक असतात आणि काही व्हाईट असतात. ब्लॅकमधे काही लिहायचे नसते..
आणि मी कपाळावर हात मारून घेतला!!