Saturday, July 23, 2011

कूट प्रश्न

संध्याकाळी घरी येताना, मृण्मयची नेहेमीप्रमाणे बडबड चालू होती. अचानक त्याने "त्वमेव माता" म्हणायला सुरुवात केली. मग मी पण त्याच्याबरोबर म्हणायला लागलो...
मंदार - "... श्रीधरम् माधवम् गोपिकावल्लभम् जानकीनायकम्... "
मृण्मय - जानकी म्हणजे कोण? (He knows the answer, but with his typical expressions of sudden realization, he keeps on asking such questions.. )
मंदार - तू सांग..
मृण्मय - सीता...
मंदार - आणि मग जानकीनायक म्हणजे कोण?
मृण्मय - कोण?
मंदार - राम.. जानकीनायक म्हणजे जानकीचा नवरा .. म्हणजे राम
मृण्मय - मग लक्ष्मणाचा नवरा कोण?
मंदार - (puzzled) अरे लक्ष्मण नवरा होता.
मृण्मय - कोणाचा?
मंदार - ऊर्मिलेचा...
मृण्मय - मग लक्ष्मण रामाबरोबर का रहात होता? उर्मिलेबरोबर का नाही?
[me stumped... still trying to answer]
मंदार - अरे, राम भाऊ होता ना त्याचा, म्हणून तो त्याच्याबरोबर रहात होता.
मृण्मय - मग ऊर्मिला का नव्हती त्याच्याबरोबर?
[मी non-plus]
मंदार -अरे, ते मला नाही माहीत रे...
मृण्मय - का?
मंदार - ते वाल्मिकी ऋषींना विचारायला लागेल..
मृण्मय - का?
मंदार - अरे, रामाची गोष्ट त्यांनी लिहिली ना.. म्हणून...
मृण्मय - मग विचार ना त्यांना..
मंदार - मला त्यांचा पत्ता नाही माहिती रे..
मृण्मय - मग फोन कर ना ...
मंदार - अरे, मला फोन नंबर पण नाही माहिती रेSSSSS
मृण्मय - अरे, मग ज्यांच्याकडे आहे त्यांना विचार ना!!!
[I am forced to change the subject now]
काही काही वेळा खरंच प्रश्न पडतो - ही नवीन पिढी जरा जास्तच स्मार्ट आहे, कि आपणही होतो? :) मृण्मयला पडणारे एकएक प्रश्न बघून, हा अजून थोडा मोठा झाल्यावर काय काय प्रश्न विचारेल याची चिंता पडली आहे आम्हाला आता...

Sunday, July 3, 2011

World is so simple for him..

शनिवार दुपार. मृण्मय, मेघना आणि मी बाहेर निघालो होतो. वाटेत भारत गॅसचे दुकान लागले.
मेघना - अरे, गॅस नोंदवायचा आहे का?
मंदार - नाही. अजून वेळ आहे.
मृण्मय - आई, तू बाबाला काय म्हणालीस?
मेघना - अरे, आपला घरचा गॅस संपत आला आहे का असे विचारत होते.
मृण्मय - मग बाबा काय म्हणाला?
मेघना - बाबा म्हणाला, "आहे अजून"
मंदार - It would have been good if there could have been a pressure guage attached to the cylinder itself. It would have been so easy to know when it would need refill...
मृण्मय - आई, बाबा काय म्हणाला?
मेघना - अरे, आपल्याला कळायला पाहीजे ना कि गॅस आहे का संपला आहे, त्यासाठी काही करता येईल का.. असा विचार करत होता.
मृण्मय - मग काय केला विचार?
मेघना - अरे, cylinderला मीटर लावता येईल का?
मृण्मय - म्हणजे काय?
मेघना - अरे, तुला पेट्रोल संपत आलेले कसे कळते... तसेच..
मृण्मय - मग सोप्प आहे. cylinderवर letters लिहायची A, B, C, D आणि नंबर्स.. म्हणजे आपल्याला कळेल संपत आला की!!

World is so simple for him ...