Saturday, July 23, 2011

कूट प्रश्न

संध्याकाळी घरी येताना, मृण्मयची नेहेमीप्रमाणे बडबड चालू होती. अचानक त्याने "त्वमेव माता" म्हणायला सुरुवात केली. मग मी पण त्याच्याबरोबर म्हणायला लागलो...
मंदार - "... श्रीधरम् माधवम् गोपिकावल्लभम् जानकीनायकम्... "
मृण्मय - जानकी म्हणजे कोण? (He knows the answer, but with his typical expressions of sudden realization, he keeps on asking such questions.. )
मंदार - तू सांग..
मृण्मय - सीता...
मंदार - आणि मग जानकीनायक म्हणजे कोण?
मृण्मय - कोण?
मंदार - राम.. जानकीनायक म्हणजे जानकीचा नवरा .. म्हणजे राम
मृण्मय - मग लक्ष्मणाचा नवरा कोण?
मंदार - (puzzled) अरे लक्ष्मण नवरा होता.
मृण्मय - कोणाचा?
मंदार - ऊर्मिलेचा...
मृण्मय - मग लक्ष्मण रामाबरोबर का रहात होता? उर्मिलेबरोबर का नाही?
[me stumped... still trying to answer]
मंदार - अरे, राम भाऊ होता ना त्याचा, म्हणून तो त्याच्याबरोबर रहात होता.
मृण्मय - मग ऊर्मिला का नव्हती त्याच्याबरोबर?
[मी non-plus]
मंदार -अरे, ते मला नाही माहीत रे...
मृण्मय - का?
मंदार - ते वाल्मिकी ऋषींना विचारायला लागेल..
मृण्मय - का?
मंदार - अरे, रामाची गोष्ट त्यांनी लिहिली ना.. म्हणून...
मृण्मय - मग विचार ना त्यांना..
मंदार - मला त्यांचा पत्ता नाही माहिती रे..
मृण्मय - मग फोन कर ना ...
मंदार - अरे, मला फोन नंबर पण नाही माहिती रेSSSSS
मृण्मय - अरे, मग ज्यांच्याकडे आहे त्यांना विचार ना!!!
[I am forced to change the subject now]
काही काही वेळा खरंच प्रश्न पडतो - ही नवीन पिढी जरा जास्तच स्मार्ट आहे, कि आपणही होतो? :) मृण्मयला पडणारे एकएक प्रश्न बघून, हा अजून थोडा मोठा झाल्यावर काय काय प्रश्न विचारेल याची चिंता पडली आहे आम्हाला आता...

No comments: